การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

9789740334682

เมตตา วิวัฒนานุกูล

ปีที่พิมพ์ 2559
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 435 หน้า
หมวดหมู่ สังคมศาสตร์
เลขเรียก 303.482 ม544ก 2559
รายละเอียด

ในยุคโลกาภิวัตน์ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรม การปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมการพัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล รวมถึงการตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่และกระแสโลกาภิวัตน์ต่อ การกลืนกลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และต้องอาศัยความเข้าใจในศาสตร์ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม