การอนุรักษ์ชุมชนเมือง

การอนุรักษ์ชุมชนเมือง

9789740334736

ปรานอม ตันสุขานันท์

ปีที่พิมพ์ 2559
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 403 หน้า
หมวดหมู่ ศิลปกรรมและการบันเทิง
เลขเรียก 711.4 ป172ก 2559
รายละเอียด

หนังสือเรื่อง การอนุรักษ์ชุมชนเมือง เล่มนี้ น่าจะใช้เป็นคู่มือสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเมืองได้เป็นอย่างดี เพราะได้รวบรวมทั้งความเป็นมา แนวคิด และหลักการอนุรักษ์ในภาพใหญ่ ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญในเมือง และยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการวางแผนอนุรักษ์เมือง รวมทั้งความสัมพันธ์ของแผนอนุรักษ์กับแผนระดับอื่นๆ เพราะการอนุรักษ์เมืองให้ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับการวางแผนและปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุน และประชนชนในท้องถิ่น สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ กรณีศึกษาหรือตัวอย่างเปรียบเทียบเมืองเก่าหลายบทบาท หลายขนาด ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทำให้ได้เห็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันทั้งด้าน ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบสำคัญของเมือง แนวคิด และการวางแผนและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระดับเมือง กรณีศึกษาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ เพราะสามารถใช้เป็นข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์เมืองของตนได้ โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ที่มีรายละเอียดอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจอีกมาก