การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์

การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์

9789740334729

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

ปีที่พิมพ์ 2559
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 133 หน้า
หมวดหมู่ สังคมศาสตร์
เลขเรียก 371.33 ข564ก 2559
รายละเอียด

สื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อให้มีความแตกต่างจากสื่อเดิมๆ สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อการศึกษาใหม่นี้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสื่อให้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่าง แปลกตา และน่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถคิดจินตนาการและวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาตนเองพร้อมหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง