ติดต่อเรา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
โทรศัพท์ +66 (73) 31-3486
โทรสาร +66 (73) 33-3587
อีเมล oar@psu.ac.th
เว็บไซต์ http://tanee.oas.psu.ac.th/