ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ (E-book)

1562064690377

ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ (E-book)

ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา

ปีที่พิมพ์ 2021
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
จำนวน 254 หน้า
หมวดหมู่ เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
รายละเอียด

รวมทุกเรื่องที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรการควรรู้ !! เป็นคู่มือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานธุรการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ เพราะหาก “กองหนุน” อย่างงานธุรการแข็งแกร่ง งานผลิตหรืองานขายที่อยู่ “กองหน้า” ย่อมได้เปรียบ เหมาะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในงานธุรการ หรือผู้ที่กำลังเข้ารับหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ให้ได้เข้าใจถึงระบบงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการดำเนินงานด้านธุรการอย่างแท้จริง เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมงานสำคัญ ๆ ของงานธุรการไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสำนักงาน การจัดซื้อ การจัดระบบการสื่อสาร การบริหารงานเอกสาร การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รวมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงงานธุรการไว้ในภาคผนวก และในท้ายบทยังมีแบบทดสอบเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการไว้ด้วย