ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

1

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

9786165656351

เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.

ปีที่พิมพ์ 2563
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 154 หน้า
หมวดหมู่ เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
เลขเรียก 025.524 ท5948ท 2563
รายละเอียด

ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ประเมิน และใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตประจำวันในโลกยุคดิจิทัลที่สารสนเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเผยแพร่ในแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งบุคคลที่มีทักษะการรู้สารสนเทศ จะเป็นผู้ที่รู้วิธีการแสวงหาสารสนเทศที่ตรงความต้องการ และนำสารสนเทศที่ค้นหามาได้ใช้ในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของตนเอง คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของบุคคลไปจนตลอดชีวิต

อนึ่งการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ด้วย อาทิ ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการอ่าน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย