เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ (E-book)

1593080897175

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ (E-book)

9786160809370

ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง

ปีที่พิมพ์ 2021
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
จำนวน 416 หน้า
หมวดหมู่ สังคมศาสตร์
รายละเอียด

หนังสือเล่มแรกที่ได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกันคือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ โดยได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับการจัดการความรู้ได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอาจารย์ และผู้ที่สนใจในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม